Basho

Contact

Werkwijzen

Projecten

Opdrachtgevers

Over Ton Rutjens

Basho, bureau voor nieuw denken en doen

Branding

De branding methode die Basho hanteert, is als aanpak en werkwijze door Ton Rutjens mede ontwikkeld. Grondslag vormt de branding methodiek van Real Time Branding waarmee op één moment (of soms enkele momenten) alle betrokken partijen bij elkaar worden gebracht in een sessie. Tijdens de sessie wordt het gesprek toegeleid naar vragen over de waarden die de deelnemers delen en die betekenisvol zijn voor de verdere ontwikkeling van de organisatie of samenwerking. Deze waarden zijn vaak representatief voor de gedeelde ervaringen van de deelnemers. Ze vormen de  ankerpunten in het gezamenlijk verhaal.

Door de gedeelde waarden expliciet te maken, ontstaat het bewustzijn van het gedeelde verhaal. De kernwaarden vormen dan de bruggenhoofden waarmee de verschillende perspectieven verbonden kunnen worden.  

Het benoemen en erkennen van de gedeelde waarden (kernwaarden), vormt het historisch ndament voor de samenwerking en maakt daarmee de basis zichtbaar voor de toekomstige ontwikkelingspaden. Toekomststrategieën nemen de gedeelde waarden als vertrekpunt.


De eerste experimenten om de methode toe te passen op de ontwikkeling van wijken, in dit geval de Wijk Ondiep in Utrecht, stamt uit 2001. Daarna heeft deze methodiek bij de Holland Branding Group een hoge vlucht genomen.

Mutual Gain Approach

De Mutual Gain Approach is ontwikkeld in de Verenigde Staten door Larry Susskind in zijn Program on Negotiation. De methodische aanpak om onderhandelingen in complexe situatie (multi party-multi-issue problemen) tot een goed einde te brengen, is gebaseerd op het opsporen en benoemen van de wederzijdse voordelen. Deze aanpak is in de jaren negentig  in opdracht van het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitgewerkt als onderhandelingsmethode voor het Nederlandse Milieubeleid. Ton Rutjens  heeft diverse trainingen in deze aanpak gevolgd en was gedurende enkele jaren trainer Implementation Challenge (Plus) bij het Ministerie.


De methode brengt systematisch het speelveld tussen de partijen helder in kaart op basis van concrete belangen die aan de orde  zijn. Door het expliciet inzicht geven in de speelruimte die er ligt, en open het gesprek voeren over potentiële wederzijdse voordelen die de partijen ter beschikking staan, worden vaak snelle en optimale onderhandelingsresultaten geboekt.

Werkwijzen

Samenwerking tussen professionals met heel verschillende achtergronden rondom een concrete gewenste ontwikkeling vraagt aandacht. De drijfveren voor wetenschappers om aan een project te werken, zijn vaak wezenlijk anders dan het commitment dat ondernemers aan de dag leggen. En dat verschilt vaak weer op essentiële punten van de drijfveren van professionals uit de publieke sector.

Co-productie en samenwerking vraagt dan om handige methoden om bruggen te slaan. Basho hanteert, onder meer drie werkwijzen waarmee gericht op het vraagstuk kan worden ingespeeld.

Meer voorbeelden branding:

Communities of practice

Met Habiforum als vaste opdrachtgever in de periode van 2003 tot 2009 heeft Basho een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van het werken met Communities of Practice. Als er sprake is van lastige en ingewikkeldde vraagstukken, waar partijen uitgedaagd worden om nieuwe praktijken te ontwikkelen, creëert deze aanpak een veilige leeromgeving om buiten de bestaande kaders te denken. Het leren en innoveren staat voorop, maar wel met een concreet resultaat voor ogen.

Niet altijd is deze aanpak mogelijk. Er moet aan een aantal criteria voldaan worden, voordat het zinvol is om in een CoP te investeren. Er moet in elk geval sprake zijn van een urgent en actueel vraagstuk. Zonder de ervaren noodzaak om te veranderen en nieuwe kennis te ontwikkelen, ontbreekt het vaak aan de motivatie om te investeren in anders denken en doen. In de tweede plaats moet er een grondslag liggen voor samenwerken aan vernieuwing. Dat kan gebaseerd zijn op wederkerigheid of afhankelijkheid.

Basho brengt ervaring in om dergelijke processen te begeleiden en daagt de deelnemers uit om samen een transtitionele ruimte te creëren waarion afgeweken kan worden van de bestaande protocollen en richtlijnen: nieuw denken en doen.