Basho

Contact

Werkwijzen

Projecten

Opdrachtgevers

Over Ton Rutjens

Basho, bureau voor nieuw denken en doen

Voor meer informatie: klik door om (delen van) de  publicaties te downloaden

Linkedin

Basho


Basho, bureau voor nieuw denken en doen


Drs Ing Ton Rutjens werkt sinds 2003 als zelfstandig adviseur op het gebied van strategieontwikkeling, procesmanagement, branding, kennisontwikkeling en interimmanagement. Hiervoor was hij werkzaam in diverse functies in  het bedrijfsleven en bij de overheid. Vanaf 2018 is hij toegetreden tot het bestuur van het Expertisecentrum Transculturele Therapie.


Autonoom, creatief, flexibel, diepgaand en onbevooroordeeld

Lessen?

De beste oplossing voor veel lastige problemen (wicked problems) begint vaak in het laten vieren van je eigen ervaringen, je normale protocollen, bestaande praktijken en oplossingen en van een te sterke focus op vanzelfsprekende voorgedefinieerde reslutaten. Daar waar meerdere groepen, elk met eigen belangen en vakdisciplines met elkaar moeten samenwerken, kunnen onoplosbare dilemma's ontstaan. Partijen buigen zich ieder met hun eigen rugzkje over de vernieuwingsopgave. Dat roept het beeld op van een tafel vol elanden die al snel, zonder er zelf erg in te hebben, met elkaar verstrikt raken.


Op zoek naar de context

De meeste doorbraken worden pas mogelijk als de focus niet meer ligt op de generieke ervaringskennis en praktijken, maar we de focus kunnen leggen bij de specieke of lokale context. Dan is aandacht nodig voor het bijzondere, het afwijkende en vaak ook voor de sociale en maatschappelijke context met de geldende waarden. Dat daagt uit tot creativiteit en maatwerkt. Bestaande ervarigen doen er nog steeds toe, maar komen ten dienste te staan van de oplossing die  passen bij de omstandigheden.  

Een stad, een lokatie of een organisatie kennen, de identiteit (sociaal en ruimtelijk) in zijn historische context zien, levert het inzicht op welke oplossingen kunnen passen en welke niet. Het biedt de mogelijkheid om je te identificeren met de waarden die eigen zijn aan de identiteit.  


Dit uitgangspunt om de lokale identiteit als vertrekpunt te nemen en pilots te gebruiken om te verkenen wat wel en niet kon, vormde de doorbraak tijdens mijn werk bij het ministerie VROM voor Stad en MIlieu. Het vormt het uitgangspunt bij werkzame regionale strategieën, het was de kern van de conclusie bij "De Stad kennen, de stad maken" waar we concldeerden dat "Strategy follows form" een beter uitgangspunt is voor stedelijke en regionale ontwikkelingen dan de ontwerpers illusie van form follows strategy.


Mijn belangrijkste les om fundamentele doorbraken mogelijk te maken, is dan ook dat het combineren van ruimte voor experimenteel handelen (nieuw doen) en aandacht voor het bijzondere in de gegeven contex (nieuw denken) nodig is.


Woonverkenningen MMXXX

(Ministerie VROM)

Milieuactieplan Amsterdam

CoP Regionale Strategie  (Habiforum)

Groen Werkt Beter

(Habiforum)

De stad kennen, de stad maken  (Platform31)

CV

Bestuurder